KRAINIUKOV, O.; MIROSHNYCHENKO, I.; SĐľabrukO.; HLADKIKH, Y. Effect of oil contamination on the course of changes in chernozem properties and phytotoxicity. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology", n. 57, p. 296-306, 1 Dec. 2022.