BEZSONNYI, V.; TRETYAKOV, O.; SHERSTYUK, M.; NEKOS, A. Thermodynamic aspects of the systems approach in ecology. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology", n. 57, p. 268-281, 1 Dec. 2022.