BAITERIAKOV, O.; ARSENENKO, I.; DONCHENKO, L. Spatial analysis of the settlement system of Zaporizhia region. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology", n. 57, p. 48-67, 1 Dec. 2022.