AGAYAR, E. V.; SEMERHEI-CHUMACHENKO, A. B.; ZUBKOVYCH, S. O. Аpplying prediction models for short-term hail forecasting in Southern Ukraine. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology", n. 53, p. 72-82, 3 Dec. 2020.