Shuraiev, I., Kulaha, T., & Paryshev, O. (2023). Heavy metals in the bottom sediments of the Sasyk estuary. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series "Geology. Geography. Ecology", (58), 386-399. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2023-58-29