Konishchuk, V., Shumyhai, I., & Martynenko, V. (2023). Ecological and hydrochemical analysis of the rivers Drevlianskyi nature reserve (Ukraine). Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series "Geology. Geography. Ecology", (58), 336-349. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2023-58-25