Matveev, A., Pakki, M., Shevchuk, O., & Klevcov, O. (2023). Jurassic system stratigraphy at the Kamianka village. Part 1. The Kozhulinska formation. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series "Geology. Geography. Ecology", (58), 59-72. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2023-58-05