Lazaruk, Y. (2023). Regeneration of deposits of hydrocarbon fields of Ukraine. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series "Geology. Geography. Ecology", (58), 49-58. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2023-58-04