Krainiukov, O., Miroshnychenko, I., SĐľabrukO., & Hladkikh, Y. (2022). Effect of oil contamination on the course of changes in chernozem properties and phytotoxicity. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series "Geology. Geography. Ecology", (57), 296-306. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2022-57-22