Bezsonnyi, V., Tretyakov, O., Sherstyuk, M., & Nekos, A. (2022). Thermodynamic aspects of the systems approach in ecology. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series "Geology. Geography. Ecology", (57), 268-281. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2022-57-20