Baiteriakov, O., Arsenenko, I., & Donchenko, L. (2022). Spatial analysis of the settlement system of Zaporizhia region. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series "Geology. Geography. Ecology", (57), 48-67. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2022-57-05