Agayar, E. V., Semerhei-Chumachenko, A. B., & Zubkovych, S. O. (2020). Аpplying prediction models for short-term hail forecasting in Southern Ukraine. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series "Geology. Geography. Ecology", (53), 72-82. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2020-53-05