(1)
Matveev, A.; Pakki, M.; Shevchuk, O.; Klevcov, O. Jurassic System Stratigraphy at the Kamianka Village. Part 1. The Kozhulinska Formation. GGE 2023, 59-72.