[1]
Bezsonnyi, V., Tretyakov, O., Sherstyuk, M. and Nekos, A. 2022. Thermodynamic aspects of the systems approach in ecology. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology". 57 (Dec. 2022), 268-281. DOI:https://doi.org/10.26565/2410-7360-2022-57-20.