[1]
Baiteriakov, O., Arsenenko, I. and Donchenko, L. 2022. Spatial analysis of the settlement system of Zaporizhia region. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology". 57 (Dec. 2022), 48-67. DOI:https://doi.org/10.26565/2410-7360-2022-57-05.