[1]
Agayar, E.V., Semerhei-Chumachenko, A.B. and Zubkovych, S.O. 2020. Аpplying prediction models for short-term hail forecasting in Southern Ukraine. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology". 53 (Dec. 2020), 72-82. DOI:https://doi.org/10.26565/2410-7360-2020-53-05.