Sokolov, S., A. Pudov, A. Rybka, V. Kutny, A. Abyzov, G. Kholomyeyev, and S. Melnikov. “Gas-Filled Gamma-Radiation Detector Based on High-Purity Xenon”. East European Journal of Physics, no. 4, Nov. 2020, pp. 28-34, doi:10.26565/2312-4334-2020-4-04.