Pihnastyi, O. M., and V. Khodusov. “Hydrodynamic Kelvin-Voigt Model Transportation System”. East European Journal of Physics, no. 4, Oct. 2020, pp. 95-109, doi:10.26565/2312-4334-2020-4-13.