[1]
V. Bondarenko, A. Goncharov, V. Sukhostavets, S. Karpus, V. Kuzmenko, and K. Shebeko, “OXYGEN DEPLETION OF MYLAR UNDER BOMBARDMENT BY 1.0 AND 1.6 MeV PROTONS”, EEJP, vol. 2, no. 1, pp. 15-22, Jun. 2015.