[1]
O. P. Kulyk, O. V. Podshyvalova, M. Y. Shevchenko, V. I. Tkachenko, I. V. Hariachevska, and T. Aoki, “Model of Radiation-Induced Motion of Liquid Inclusions in Crystal”, East Eur. J. Phys., no. 3, pp. 570-577, Sep. 2023.