[1]
L. Podhornaya, V. Avramenko, and O. Karandashov, “Study of Radiation-Chemical Structuring of Compositions Based on Epoxy Oligomers”, EEJP, no. 1, pp. 96-102, Feb. 2020.