Sokolov, S., Pudov, A., Rybka, A., Kutny, V., Abyzov, A., Kholomyeyev, G. and Melnikov, S. (2020) “Gas-Filled Gamma-Radiation Detector Based on High-Purity Xenon”, East European Journal of Physics, 0(4), pp. 28-34. doi: 10.26565/2312-4334-2020-4-04.