1. Bondarenko V., Goncharov A., Sukhostavets V., Karpus S., Kuzmenko V., Shebeko K. OXYGEN DEPLETION OF MYLAR UNDER BOMBARDMENT BY 1.0 AND 1.6 MeV PROTONS // East European Journal of Physics. 2015. № 1 (2). C. 15-22.