1. Kulyk O.P., Podshyvalova O.V., Shevchenko M.Y., Tkachenko V.I., Hariachevska I.V., Aoki T. Model of Radiation-Induced Motion of Liquid Inclusions in Crystal // East European Journal of Physics. 2023. № 3. C. 570-577.