1. Sayenko S., Shkuropatenko V., Svitlychnyi Y., Zykova A., Karsim S., Kutnii D., Morgunov V. Vitrification of a Simulator of Vat Residues from Liquid Radioactive Waste // East European Journal of Physics. 2023. № 1. C. 94-101.