1. Berezhnoy Y.A., Onyshchenko G.M., Kuznietsov P.E., Pilipenko V.V., Yakymenko I.I. Analysis of α-208Pb Elastic Scattering at a Wide Energies by the S-Matrix Model // East European Journal of Physics. 2022. № 4. C. 48-56.