1. Sereda I., Hrechko Y., Babenko I., Azarenkov M. The Features of Intense Electron Flow Impact on Metal Hydride Electrode // East European Journal of Physics. 2022. № 2. C. 99-102.