1. Lytovchenko S.V., Beresnev V.M., Klymenko S.A., Mazilin B.O., Kovaleva M.G., ManohinА.S., Horokh D.V., Kolodiy I.V., Novikov V.U., Stolbovoy V.A., Doshchechkina I.V., GluhovО.V. Effect of Surface Pre-Treatment on Adhesive Strength of Multi-Component Vacuum-Arc Coatings // East European Journal of Physics. 2020. № 4. C. 119-126.