1. Podhornaya L., Avramenko V., Karandashov O. Study of Radiation-Chemical Structuring of Compositions Based on Epoxy Oligomers // East European Journal of Physics. 2020. № 1. C. 96-102.