Kulyk, Oleksandr P., Oksana V. Podshyvalova, Mykhailo Yu. Shevchenko, Victor I. Tkachenko, Iryna V. Hariachevska, and Toru Aoki. 2023. “Model of Radiation-Induced Motion of Liquid Inclusions in Crystal”. East European Journal of Physics, no. 3 (September), 570-77. https://doi.org/10.26565/2312-4334-2023-3-67.