Pihnastyi, Oleh Mykhailovych, and Valery Khodusov. 2020. “Hydrodynamic Kelvin-Voigt Model Transportation System”. East European Journal of Physics, no. 4 (October), 95-109. https://doi.org/10.26565/2312-4334-2020-4-13.