KULYK, O. P.; PODSHYVALOVA, O. V.; SHEVCHENKO, M. Y.; TKACHENKO, V. I.; HARIACHEVSKA, I. V.; AOKI, T. Model of Radiation-Induced Motion of Liquid Inclusions in Crystal. East European Journal of Physics, n. 3, p. 570-577, 4 Sep. 2023.