FILONENKO, N.; BABACHENKO, A.; KONONENKO, G.; DOMINA, E. Solubility of Carbon, Manganese and Silicon in α-Iron of Fe-Mn-Si-C Alloys. East European Journal of Physics, n. 4, p. 90-94, 20 Nov. 2020.