SOKOLOV, S.; PUDOV, A.; RYBKA, A.; KUTNY, V.; ABYZOV, A.; KHOLOMYEYEV, G.; MELNIKOV, S. Gas-Filled Gamma-Radiation Detector Based on High-Purity Xenon. East European Journal of Physics, n. 4, p. 28-34, 19 Nov. 2020.