PODHORNAYA, L.; AVRAMENKO, V.; KARANDASHOV, O. Study of Radiation-Chemical Structuring of Compositions Based on Epoxy Oligomers. East European Journal of Physics, n. 1, p. 96-102, 24 fev. 2020.