Kulyk, O. P., Podshyvalova, O. V., Shevchenko, M. Y., Tkachenko, V. I., Hariachevska, I. V., & Aoki, T. (2023). Model of Radiation-Induced Motion of Liquid Inclusions in Crystal. East European Journal of Physics, (3), 570-577. https://doi.org/10.26565/2312-4334-2023-3-67