Berezhnoy, Y. A., Onyshchenko, G. M., Kuznietsov, P. E., Pilipenko, V. V., & Yakymenko, I. I. (2022). Analysis of α-208Pb Elastic Scattering at a Wide Energies by the S-Matrix Model. East European Journal of Physics, (4), 48-56. https://doi.org/10.26565/2312-4334-2022-4-03