Filonenko, N., Babachenko, A., Kononenko, G., & Domina, E. (2020). Solubility of Carbon, Manganese and Silicon in α-Iron of Fe-Mn-Si-C Alloys. East European Journal of Physics, (4), 90-94. https://doi.org/10.26565/2312-4334-2020-4-12