Podhornaya, L., Avramenko, V., & Karandashov, O. (2020). Study of Radiation-Chemical Structuring of Compositions Based on Epoxy Oligomers. East European Journal of Physics, (1), 96-102. https://doi.org/10.26565/2312-4334-2020-1-08