(1)
Bondarenko, V.; Goncharov, A.; Sukhostavets, V.; Karpus, S.; Kuzmenko, V.; Shebeko, K. OXYGEN DEPLETION OF MYLAR UNDER BOMBARDMENT BY 1.0 AND 1.6 MeV PROTONS. EEJP 2015, 2, 15-22.