(1)
Kulyk, O. P.; Podshyvalova, O. V.; Shevchenko, M. Y.; Tkachenko, V. I.; Hariachevska, I. V.; Aoki, T. Model of Radiation-Induced Motion of Liquid Inclusions in Crystal. East Eur. J. Phys. 2023, 570-577.