(1)
Berezhnoy, Y. A.; Onyshchenko, G. M.; Kuznietsov, P. E.; Pilipenko, V. V.; Yakymenko, I. I. Analysis of α-208Pb Elastic Scattering at a Wide Energies by the S-Matrix Model. East Eur. J. Phys. 2022, 48-56.