(1)
Sereda, I.; Hrechko, Y.; Babenko, I.; Azarenkov, M. The Features of Intense Electron Flow Impact on Metal Hydride Electrode. East Eur. J. Phys. 2022, 99-102.