(1)
Sokolov, S.; Pudov, A.; Rybka, A.; Kutny, V.; Abyzov, A.; Kholomyeyev, G.; Melnikov, S. Gas-Filled Gamma-Radiation Detector Based on High-Purity Xenon. East Eur. J. Phys. 2020, 28-34.