(1)
Podhornaya, L.; Avramenko, V.; Karandashov, O. Study of Radiation-Chemical Structuring of Compositions Based on Epoxy Oligomers. EEJP 2020, 96-102.