(1)
Lototskaya, V.; Yakovenko, L.; Aleksenko, E.; Velichko, V.; Zaritskiy, I.; Abraimov, V.; Shao, W.; Hai, L. INVESTIGATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF POLYIMIDE FILMS UNDER THE INFLUENCE OF LABORATORY-SIMULATED SPACE FACTORS. EEJP 2018, 5, 53-60.