[1]
Sereda, I., Hrechko, Y., Babenko, I. and Azarenkov, M. 2022. The Features of Intense Electron Flow Impact on Metal Hydride Electrode. East European Journal of Physics. 2 (Jun. 2022), 99-102. DOI:https://doi.org/10.26565/2312-4334-2022-2-12.