[1]
Lytovchenko, S.V., Beresnev, V.M., Klymenko, S.A., Mazilin, B.O., Kovaleva, M.G., ManohinА.S., Horokh, D.V., Kolodiy, I.V., Novikov, V.U., Stolbovoy, V.A., Doshchechkina, I.V. and GluhovО.V. 2020. Effect of Surface Pre-Treatment on Adhesive Strength of Multi-Component Vacuum-Arc Coatings. East European Journal of Physics. 4 (Nov. 2020), 119-126. DOI:https://doi.org/10.26565/2312-4334-2020-4-15.