[1]
Х. Томанова-Дамянова, «Левски е духовният ни ориентир за човечност. – Резензия за книгата: Стоянов, И. Нови щрихи върху идейните възгледи и дейността на Васил Левски. Велико Търново, 2012. 230 с»., drinov, vol 6, 1.