1. Немова С. Читалищата през Възраждането – между опита на Другите и българската специфика // Дриновський збірник. 2019. (11). C. 160-168.